LGD Gaming CN

Langx
Cult
Lies
Garvey
BadeMan
Yuuki
Kramer
Chance
Killua
Mark
Peanut