EDward Gaming CN

Aodi
Jiejie
JunJia
Scout
xiaoxiang
Hope
Meiko
Clearlove